இம்முறை சாஹிராவில் 68 பேர் பல்கலைக்கழக அனுமதி

அண்மையில் வெளியிடப்பட்ட பல்கலைக்கழக அனுமதிக்கான வெட்டுப்புள்ளிகளின் அடிப்படையில் மாவனல்லை சாஹிரா கல்லூரியில் இருந்து 2012 ம் வருடம் க.போ.த உயர்தரப் பரீட்சைக்கு தோற்றிய மாணவர்களில் 68 பேருக்கு பல்வேறு கற்கை நெறிகளுக்கு பல்கலைக்கழக அனுமதி கிடைத்துள்ளது.

விஞ்ஞானப் பிரிவில் மருத்துவ பீடதிட்கு நால்வர் உட்பட 46 பேரும், கலைப் பீரிவில் சட்ட பிடத்திற்கு இருவர் உட்பட 14 பேரும், வர்த்தக பிரிவில் 8 பேர் முகாமைத்துவ பிடத்திற்குமாக பல்கலைக்கழக அனுமதி பெற்றுள்ளனர்.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares