சட்டக் கல்லூரி அனுமதிப் பரீட்சை பெறுபேறு வெளியீடு: 16 முஸ்லிம்கள் தெரிவு

2015ஆம் ஆண்டு சட்டக் கல்லூரிக்கு அனுமதிக்கப்படுவதற்கு தெரிவுசெய்யப்பட்டுள்ளவர்களின் பெயர்ப் பட்டியல் நேற்று வெளியிடப்பட்டது.

2015ஆம் ஆண்டு கல்வி ஆண்டுக்கு சட்டக் கல்லூரிக்கு மாணவர்களை அனுமதிப்பதற்கான போட்டிப் பரீட்சை அண்மையில் இடம்பெற்றது.

இதன் பெறுபேறுகள் நேற்று மாலை சட்டக் கல்லூரி அதிபரினால் வெளியிடப்பட்டது. இதற்கமைய 214 பேர் 2015ஆம் ஆண்டு சட்டக் கல்லூரிக்கு அனுமதிக்கப்படவுள்ளனர்.

இதில் 16 முஸ்லிம் மாணவர்கள் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கதாகும். அவர்களின் பெயர் விபரம் வருமாறு:

1. எம்.ஐ.இம்தியாஸ்
2. எப்.இஸட்.சியாருடீன்
3. எப்.இஸட்.றியாஸ்
4. எம்.ஏ.சயீட்
5. எஸ்.பீ.அக்ரம்
6. எப்.இஸட் இஸ்மாயில்
7. இஸட் ஐனுல்லாஹ்
8. எம்.எம்.முன்சீப்
9. எ.சீ.றிப்கான்
10. என்.பீ.பசீம்
11. எம்.என்.சீலா பானு
12. என்.ஆர். ரஜுபுதீன்
13. எம்.ஆர்.றிஸ்வி
14. சீ.ஐ.எஸ்.அஹமட்
15. எம்.எஸ்.ஜெமீல்
16. ஏ.எச்.ஏ.பாசீல்

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *