பொதுபல செனவை சிறிகொத்தவில் இருந்து அடித்து விரட்டிப்பட்டனர் (கானொலி)

ஐக்கிய தேசியக் கட்சியின் தலைமையகமான சிறிகொத்தவிற்குல் நுழைய முற்பட்ட போது பொதுபல சென ஆதரவாளர்களுகும் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி ஆதரவாளர்களுகும் இடையில் கைகலப்பு ஏற்பட்டது. இதன் பின்னர் ஐக்கிய தேசியக் கட்சி  ஆதரவாளர்கள் பொதுபல சென ஆதரவாளர்களை அங்கிருந்து அடித்து விரட்டியுள்ளனர்.

 

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *