முஸ்லிம்கள் தமது வர்த்தக நிலையங்களை காப்புறுதி செய்துகொள்ள வேண்டிய காலம்

முஸ்லிம்கள் தங்களுடைய வர்த்தக நிலையங்களை காப்புறுதி செய்து கொள்ள வேண்டிய காலம் வந்துள்ளது.

திட்டமிட்ட அடிப்படையில் முஸ்லிம் வர்த்தக நிலையங்கள் மீது இலக்கு வைத்துத் தாக்குதல் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன. இந்தச் சந்தர்ப்பத்தில் முஸ்லிம்கள் மிகப் பொறுமை காத்துக் கொண்டு இருக்கின்றனர். எனினும் இவ்வாறான கோடிக் கணக்கான இழப்புக்களை நஷ்டயீட்டின் மூலம் பெற்றுக் கொள்வதற்காக பாதுகாப்பு காப்புறுதிகளைச் செய்து கொள்ள வேண்டிய கட்டாயத் தேவை இருந்து கொண்டிருக்கிறது.

பாதிக்கப்பட்டுவரும் சமூகத்தை பாதுகாக்க வேண்டி பாரிய கடப்பாடு இந்த ஆட்சியாளருக்கு உண்டு. எனவே இந்த பதற்றமான சூழலில் முஸ்லிம்கள் இறைவனிடம் கூடுதலாக பிரார்த்தனைகளில் ஈடுபடுவதுடன் தங்களுடைய வர்த்தக நிலையங்களை பாதுகாப்புக் கருதி காப்புறுதி செய்துகொள்ளுதல் காலத்தின் தேவையாக உள்ளது.

rubber stamp with inscription INSURANCE

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shares