ඕවත්ත සිංහල මුස්ලිම් ජනතාවගේ සුහද හමුව ஓவத்தை கிராம மாற்று மத சகோதரர்களுடனான ஒன்று கூடல்

ஓவத்தை கிராமத்த்திலே கடந்த மூன்று வருடங்களாக நடைபெற்று வருகின்ற எமது ஊர் மாற்று மத சகோதரர்களுடனான ஒன்று கூடல் இம்மாதம் 3ம் திகதி பெருநாள் இனிப்பு பண்டங்களின் உபசாரத்த்துடன் மிகவும் சிறப்பாக நடைபெற்று முடிந்தது அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

இதில் நூற்றுக்கும் அதிகமானவர்கள் கலந்து சிறப்பித்தனர். ப்ரபோதய சஞ்சிகய்யின் ஆசிரியரும் தேசிய கல்வி நிர்வாகத்தின் ஓய்வு பெற்ற பிரதம செயட்திடட அதிகாறியுமான ஹசன் ஆசிரியர் அவர்கள் நாம் இணைந்து வாழ்வதில் உள்ள நன்மைகள் மற்றும் அதன் மூலம் கிடைக்கின்ற ஆத்ம திருப்தி பற்றி விளக்கியதோடு ஓவத்தை சிங்கள முஸ்லிம் மக்களிடையே இருக்கின்ற ஒற்றுமை பற்றி சிலாகித்த்துப் பேசினார்.

மேலும் மாவானல்ல போலீஸ் OIC அவர்களும் பிரதேச சபை தலைவர் அவர்களும் இவ்வமர்வில் உரையாற்றினார்கள்.

ஆலோசனை சொன்ன மாற்று மத சகோதரர்கள் இவ்வாறான ஒன்று கூடல்கள் காலத்த்தின் தேவை என்றும் நாங்கள் எப்போதும் ஒன்று போல் இருப்பது அவர்களுக்கு மிகவும் மகிழ்ச்சியை தருவதாகவும் அவர்களும் எங்களை மிகவும் நேசிப்பதாகவும் கூறினார்கள். மேலும் எமக்கு ஒரு அன்பளிப்பயும் அவர்கள் வழங்கிச்சென்றார்கள். இந்நிகழ்வு இம்முறை தக்கியா நிர்வாகத்த்தினால நடாத்த்தப்பட்டது அல்ஹம்துலில்லாஹ்.

download (30) download (31) download (32) download (33)

1466178_740710345985723_4805044809670979711_n

10418174_740710479319043_4226641830430283483_n

10484040_740710325985725_8122442731119771501_n

10527597_740710239319067_1075240777598794557_n

10568941_740710295985728_4440174817431209435_n

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *