දෙවනගල සාමය රැකීමට උරදුන් සැමට ප්‍රණාමය – DPFF

ඊයේ (23) දවස පුරා මාවනැල්ල දෙවනගල ප්‍රදෙශය තුල සාමය රැකීම සදහා උරදුන්  සියලු  සිංහල මුස්ලිම් සහර්දයන්ට දෙවනගල මිත්‍රරත්ව සoසදයේ (DPFF) ප්‍රණාමය.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *