රඹුක්කන රෝහලට රුධිර පීඩනමානය මාන කට්ටල 5ක් මුස්ලිම් වෙළද ව්‍යාපාරික මහතුන්ගෙන් පරිත්‍යාගයක්

ரம்புக்கனை வைத்தியசாலையின் நீண்ட நாள் தேவையாக இருந்த குருதி அழுத்தமானி (sphygmo mano meter) தொகுதிகள் 5 முஸ்லிம் வியாபாரிகளான:

1. Al-Haj. S.A.N. Ameen – Kandy Stores – Rambukkana.
2. Al-Haj. A.M. Buhary – Royal Rubber Stores – Rambukkana.
3. Al-Haj. M.N.M. Ahmed Riyas (Moulavi) – Colombo Stores – Rambukkana.
4. Al-Haj. N.A.M. Aroos – Kandy Stores – Rambukkana.
5. Al-Haj. N.P.M. Nisar – Amaan Stores – Kiriwallapitiya , Rambukkana.

ஆகியோரால் நேற்று காலை 10.15 மணி அளவில் அன்பளிப்பு செய்யபப்ட்டது.

ரம்புக்கனை வைத்திய சாலையின் பிரதான வைத்தியர் மற்றும் DMO வைத்தியர் மற்றும் 5 வாட்டுகளின் தாதிமாரும் கலந்து கொண்டனர்.

රඹුක්කන රෝහලේ බොහෝ කාලයක් අඩුපාඩුවක් වී තිබු රුධිර පීඩනමානය මාන (sphygmo mano meter)කට්ටල 5ක් මුස්ලිම් වෙළද ව්‍යාපාරික මහතුන් වන

1. Al-Haj. S.A.N. Ameen – Kandy Stores – Rambukkana.
2. Al-Haj. A.M. Buhary – Royal Rubber Stores – Rambukkana.
3. Al-Haj. M.N.M. Ahmed Riyas (Moulavi) – Colombo Stores – Rambukkana.
4. Al-Haj. N.A.M. Aroos – Kandy Stores – Rambukkana.
5. Al-Haj. N.P.M. Nisar – Amaan Stores – Kiriwallapitiya , Rambukkana.

ඊයේ උදේ 10.15 පමණ පරිත්‍යාග කරන ලදී .

එම අවස්ථාවට රෝහලේ ප්‍රධාන වෛද්‍ය තුමා සහ DMO මහත්මිය සහ වාට්ටු 5 ක හෙද කාර්ය මණ්ඩලයද සහභාගී විය.

10941000_10153003335091422_179753641265897589_n-1424496448910

18272_10153003334971422_2736820740932159999_n-1424496442321

1559673_10153003334886422_7510798941582947582_n-1424496445460

11008060_10153003334976422_5457305016493769158_n-1424496451680

18272_10153003334971422_2736820740932159999_n

1559673_10153003334886422_7510798941582947582_n

10941000_10153003335091422_179753641265897589_n

11008060_10153003334976422_5457305016493769158_n

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *