රාමසාන් උපවාසය අවසන් කිරිමේ උත්සවය හෙම්මාතගම පොලීසිය පැවති අවස්ථ

අරමුණ සිංහල මුස්ලිම් සහෝදරත්වය වැඩි කිරිම ජාතිභේද ආගම්භේද නැති කිරිම මුස්ලිම් සංස්කෘතික ලක්ෂණ අන් අයට පෙන්වා දීම…..

கடந்த 26ம் திகதி ஹெம்மதாகமை பொலிஸ் நிலையத்தில் இப்தார் நிகழ்வொன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு இருந்தது இந்நிகழ்வில் பௌத்த மத தலைவர்களும் மற்றும் மாற்று மத முக்கிய அங்கத்தவர்களும் முஸ்லிம்களுடன் சேர்ந்து நோன்பு திறந்தனர் இவ்வாறான நிகழ்வுகள் மூலம் இரு சமூகங்களுக்கிடையிலான ஒற்றுமை வலுப்பெறுகின்றது. அத்துடன் எமது மார்க்கம் பற்றிய தெளிவும் அவர்களுக்கு கிட்டுகின்றது. இந்நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்தவர்களுக்கு பிரார்த்திப்போமாக.

download (50) images (2) images (3)

10392436_702984199773233_6773852319470249677_n

10487417_702984133106573_8864379093941571236_n

10511221_702983426439977_3909930894609911001_n

10553557_702983859773267_7718440652798183833_n

10553639_702983483106638_7844266456565925195_n

10562943_702984639773189_7454312214974387568_n

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *