විල්පත්තු කොටියා සපා කන්නට පෙර……

විල්පත්තු වන රක්ෂිතය විනාශ කරලා අවතැන් ජනතාවට ගෙවල් හදන්න ඕන නැහැ.ඒත් ඒ මීනිස්සුත් මේ ලංකාවේ කොහේ හරි ඉන්න ඕන. කරන්න ඕන ඇත්තටම ඒ ඉඩම් ඒ ජනතාවගෙද කියලා හොයලා බලලා ඒ අයට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්න ඕන. වන සතුන්ට ඉන්න කැලය ඕන වගේම මිනිස්සුන්ට ඉන්න ගෙවල් ඕන.

WILL01-200x224-1431858444226
WILL03-1431858454315
WILL04-1431858456361

WILL01
WILL02
WILL03
WILL04

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *