වේදනාවන් යනු, අපේ කයේ ආරක්ෂාවක්.

බලාපොරොත්තු තබන්නට එය බොහෝ පමණ ට වැඩිය.

වේදනාවෙන් තොර ජීවිතයක්
බලාපොරොත්තු වීම
බොහෝ පමණට වැඩි වුවක්,
එහෙයින් වේදනාවෙන් තොර ජීවිතයක්
අපේක්ෂාකිරීමත් බොහෝ වැරදීමක්,
මන්ද වේදනාවන් යනු,
අපේ කයේ ආරක්ෂාවක්.

nepal

එයට අප කොතරම් ප්‍රිය නොවුවත්,
කවුරුවත් වේදනාවට
ඇළුම් නොකළත්.
වටිනාකමක් වේ,වේදනාවේ.
එහෙයින්,
අප කෘතඳ විය යුතුයි
වේදනාවට.

ගින්දරින් දෑත් උඩට ඔසවාගන්නට
කෙතරම් අප දන්නා නමුත්,
කැපෙන තලයකින් ඇගිල්ලත්,
විෂකටුවකින් අපේ පයත්
බේරාගන්නේ කෙසේද…
වේදනාවක් නොවුවොත්.
ඒ නිසාම වේදනාව නම්
බොහෝ වැදගත්.

–අමිල බුදු බණ–
අචන්චා හිමි.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *